Toimitus- ja palautusehdot

Bukowskikaupan (Oulaskankaan Kahvila Oy) yleiset toimitus- ja palautusehdot

1. Soveltamisala

Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Oulaskankaan Kahvila Oy:n ja sen ylläpitämän Bukowskikaupan antamiin tarjouksiin, vastaanottamiin tilauksiin ja/tai solmimiin sopimuksiin (yhdessä ”Sopimus”), jotka koskevat tavaroiden tai palveluiden (yhdessä ”Tuotteet”) myyntiä ja/tai toimittamista asiakkaalle (”Ostaja”) Suomessa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti erikseen toisin sopineet. Toimitussopimus katsotaan aina solmituksi näillä ehdoilla, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut Ostajan tilauksen, vaikka Ostaja toimittaa Myyjälle ostoehtonsa tai viittaa niihin tilauksessa taikka muussa yhteydessä, ilman että Myyjän tarvitsee nimenomaisesti vastustaa Ostajan ostoehtojen soveltamista. Myyjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia Tuotteisiin ja tuoteluetteloonsa ilman erillistä ilmoitusta. Asiakkaan tekemä tilaus tulee Myyjää sitovaksi vasta jos, ja vain siinä laajuudessa kuin Myyjä on oman harkintansa mukaan erikseen kirjallisesti vahvistanut tilauksen.

2. Kaupan päättäminen

Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu tarjouksessa, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Toimitussopimus syntyy, kun Ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä Myyjän tarjouksen ja Myyjä on vahvistanut tilauksen. Kun tarjousta ei ole tehty, Sopimus syntyy kun Myyjä vahvistaa tilauksen tai toimittaa Tuotteen.

3. Toimitusaika

Pyrimme toimittamaan tuotteet viikon kuluessa siitä, kun olemme vastaanottaneet tilauksen ja maksun.

4. Viivästyminen

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä Ostajalle ilmoittamalla samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. 

5. Vastaanottotarkastus

Vastaanottaessaan Tuotteen Ostajan on huolellisesti tarkistettava, että toimitus on lähetysluettelon mukainen ja, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. 

6. Virheellinen tavara

6.1 Ostajan on viipymättä ja viimeistään 7 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta reklamoitava Myyjälle näkyvästä Tuotteen virheestä tai puutteesta. Ennen Tuotteen käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista Ostajan on vielä kerran suoritettava Tuotteen asianmukainen tarkastus. Mikäli vikaa ei ole voitu havaita toimituksen yhteydessä, on virheestä reklamoitava viipymättä, kuitenkin 7 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä. Reklamaatio tulee tehdä tai vahvistaa kirjallisesti ja sen tulee sisältää tiedot virheen ja puutteen laadusta sekä likimääräinen arvio niiden suuruusluokasta. Mikäli ostaja ei noudata edellä mainittuja ilmoitus- ja reklamaatioaikoja menettää hän oikeutensa vedota virheisiin tai puutteisiin.

6.2 Myyjä ei vastaa vioista, jotka ovat aiheutuneet väärästä varastoinnista, väärästä käytöstä, väärästä asentamisesta, puutteellisesta huollosta, väärästä korjauksesta, väärinkäytöksistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista tai muista ulkopuolisista syistä, jotka eivät johdu Myyjästä. Myyjän vastuu ei koske tavaran normaalia kulumista, huononemista tai ulkopuolisista syistä johtuvia vahinkoja. 

6.3 Korvatut tai vaihdetut Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta ja ne on luovutettava hänen käyttöönsä.

7 Tuotteiden palautukset

7.1 Kaikilla kuluttaja-asiakkaillamme on 14 päivän palautusoikeus (verkkokaupan etämyynti).

7.2 Tuote virheettömässä alkuperäispakkauksessaan voidaan ottaa palautuksena Myyjän varastoon, eri sopimuksesta. Hyvitys voi olla enimmillään 100 % tavaran maksetusta kauppahinnasta, edellyttäen että Tuote ja sen pakkaus vastaavat uutta ja käyttämätöntä tavaraa. Jos palautuksesta ei ole sovittu, palautusta ei hyvitetä. Tuotteen palautus tapahtuu Ostajan riskillä ja kustannuksella. Myyjä päättää hyvityksestä lopullisesti vasta kun Myyjä on tarkistanut tavaran. Mikäli ilmenee, että tavara ei ole edellä kuvatussa kunnossa, voi Myyjä kieltäytyä tavaran vastaanottamisesta, jolloin ostaja on velvollinen hakemaan tavaran takaisin tai maksamaan tavaran hävittämiskustannukset.

7.3 Kun Tuote palautetaan, palautuksen mukana on oltava lähetysluettelo, josta on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:

  - Tuotenimike ja määrä
- Myyjän kirjallinen, alustava hyväksyntä palautukselle
- Myyjän lähetysluettelo ja/tai laskun numero

Muussa tapauksessa Myyjä ei vastaa siitä, että palautus voidaan käsitellä. Myyjällä on oikeus veloittaa palautuksesta aiheutuneet ylimääräiset käsittelykustannukset

 

8. Vastuu Tuotteen vahinkoa tuottavista ominaisuuksista (tuotevastuu)

Myyjän vastuu vahinkotapauksissa Tuotteen henkilölle tai muulle omaisuudelle (tuotevastuu) aiheuttamasta vahingosta määräytyy voimassaolevan tuotevastuu-lainsäädännön mukaan. Molemmilla osapuolilla tulee olla voimassaoleva vastuuvakuutus.

9. Ylivoimainen este (force majeure)

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos odottamattomat olosuhteet, joihin Myyjä ei voi vaikuttaa, esimerkiksi myrsky, tulva tai muu luonnonmullistus, tulipalo tai muu onnettomuus, sota, liikekannallepano tai odottamattomat sotilaskutsunnat, mellakat tai kapinat, pakkoluovutuskäskyt, takavarikot, työselkkaus, valuuttarajoitukset, vienti- tai tuontikielto, kuljetustarvikepula, yleinen tavarapula, konerikko, suurten tuotantomäärien peruutus, tärkeiden raaka-aineiden tai energialähteidenniukkuus, alihankkijoiden virheelliset, puutteelliset tai viivästyneet toimitukset, liikennehäiriö tai muu sellainen este estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi tai kalliiksi tavaran tai sen osan toimittamisen.

10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Ylivieska ja välimiesmenettelyn kieli on suomi. Myyjällä on edellä todetusta huolimatta aina oikeus haastaa Ostaja saatavien perintää, tavaran vastaanottoa ja vakuuden asettamista ja/tai realisointia koskevissa asioissa Ostajan kotipaikan alioikeuteen taikka muuhun tuomiovaltaiseen tuomioistuimeen.

11. GDPR ja tietorekisteri

11.1 Rekisterin nimi

Bukowskikaupan asiakasrekisteri

11.2 Rekisterinpitäjä

Oulaskankaan Kahvila Oy (Y-tunnus: 2630889-8)

11.3 Mitä tietoja keräämme?

Uutiskirjeemme tilanneilta keräämme

  • sähköpostiosoite
  • nimi
  • hyväksyntä sähköpostiuutiskirjeen lähettämiseen

Tuotteita tilanneista keräämme seuraavat tiedot

  • Etunimi ja sukunimi
  • Osoite
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoitteen
  • Tilauksen sisällön

11.4 Asiakasrekisterin Käyttötarkoitus

Asiakasrekisterin käyttötarkoitus on Oulaskankaan Kahvila Oy:n asiakkaiden tarjouspyyntöjen ja tilausten käsittely ja arkistointi sekä yhteydenpito asiakkaan ja myyjän välillä. 

Uutiskirjeen tilanneiden rekisterin tarkoitus on uutisoida autoverotuksen muutoksia ja markkinoida palveluitamme. 

11.5 Miten säilytämme tietoja?

Asiakastietoja säilytämme suojatulla palvelimella Suomessa. Palvelimen suojauksesta vastaa Planeetta Internet Oy.

Kauppakirjoja ja skannattuja asiakirjoja säilytämme suojatulla palvelimella jonka tietoturvasta vastaa Dropbox . Yrityksen palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa, Saksassa, Australiassa ja Japanissa. Dropboxille ei ole myönnetty mitään lupaa tallennettujen tietojen käyttämiseen. Tiedostot on salattu.  Lisätietoja:
https://help.dropbox.com/accounts-billing/security/physical-location-data-storage

Asiakastiedot, kauppakirjat ja asiakirjat hävitämme tilausta seuranneen viiden seuraavan vuoden päätyttyä, koska kirjanpitolainsäädäntö vaatii sitä.

Henkilöturvatunnuksia emme tallenna palvelimelle. 

Verkkosivustomme verkkokauppatoiminnot eivät kerää luottokorttien tietoja meidän palvelimellemme. Luottokorttien ja maksujen tietojen säilömisestä vastaa Suomalainen Paytrail yhtiö.

11.6 Tietosuojavastaava

Rekisterin hoitaja, rekisteriotekyselyt ja rekisteristä poistopyynnöt voit osoittaa tietosuojavastaavalle.

Oulaskankaan Kahvila Oy
Maaret Rantanen
Puh. 044 3677 997
info@oulaskankaankahvila.fi

11.7 Tietojen luovutus

Oulaskankaan Kahvila Oy ei luovuta rekistereidensä tietoja (kokonaisuudessaan tai osia niistä) sivullisille tai muulle kolmannelle taholle.